ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ-วัยทำงาน-ผู้สูงอายุ

ชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายในโครงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ เพื่อวัยทำงานและผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำวิธีป้องกัน และรักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ

ซึ่งช่วยในการพัฒนา และเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อรวมไปถึงข้อต่อ โดยจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพในด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยป้องกัน และบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ หลัง เข่า และกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี จึงทำให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยได้จัด โครงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ เพื่อวัยทำงานและผู้สูงอายุ และได้รับเกียรติจาก รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการยืดเยียดในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมีหลายประเภท แต่ละประเภทส่งผลต่อความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อ และการเคลื่อไหวของข้อต่อแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะนำการออกกำลังกายในรูปแบบของการยืดเหยีดกล้ามเนื้อนั้น ควรศึกษา และทำความเข้าใจในหลักการ วิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสดชื่น และผ่อนคลาย ทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ถ้าผู้ฝึกปฎิบัติไม่รู้วิธีฝึก หรือหลักการที่แน่ชัดอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth